سومین همایش تخصصی رفتارشناسی حریق با رویکرد مدیریت شرایط اضطراری،پیشگیری و اطفاء درحوادث آذر 96

سومین همایش تخصصی رفتارشناسی حریق با رویکرد مدیریت شرایط اضطراری،پیشگیری و اطفاء درحوادث

3conference on Fire behaviorism

سومین همایش تخصصی رفتارشناسی حریق با رویکرد مدیریت شرایط اضطراری،پیشگیری و اطفاء درحوادث

سومین همایش تخصصی رفتارشناسی حریق با رویکرد مدیریت شرایط اضطراری،پیشگیری و اطفاء درحوادث در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۶ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۶ توسط مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

خطرات حریق همواره متناسب با پیشرفتهای تکنولوژی، منحنی صعودی می پیماید و پیوسته بر تعداد و شدت حریق ها و انفجارات و در نتیجه بر مقدار خسارات افزوده میشود. دانش بشری با وجود قرنها تلاش، راه حل قاطعی برای خنثی کردن کامل حریق وانفجار نیافته است . اما علم ثابت نموده است که بیشترحریق ها با شناخت رفتار آنها قابل پیش بینی و پیشگیری است.
بدون تردید در صورت استفاده از اطلاعات پر دامنه، علمی و فنی می توان خسارات و تبعات حوادث آتش سوزی رابه حداقل ممکن کاهش داد بزرگترین رویداد تخصصی کشور در حوزه حریق،  افزایش سطح آگاهی و توانایی در مقابله با حوادث در راستای حفاظت از سرمایه های انسانی و اقتصادی در عرصه های گوناگون را هدف اصلی خود قرار داده است.

 

محـورهای همـایش :
- بررسی الگـوهای رفتـاری انواع حریق در حوادث مختلف نظیر:
   1- حریقهای شهری، صنعتی، حریقهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
    2-حـریق های شیمیایی،الکـتریکی و حـریقـهای ناشـی از انفجـار
- بـررسی عوامل و شرایط موثر در رفتار انواع حریق در حوادث آتش سوزی
- تدوین الزامات مدیریت شرایط اضطراری مبتنی رفتار حریق در انواع حوادث
- برنامه ریزی موثر منابع و تجهیزات بر اساس شناخت رفتار حریق در حوادث
- مدیـریت ریسـک مبتنـی بر شناخت رفتـارحـریق در حوادث آتش سـوزی
- مدیریت پیـامد در حـوادث مختـلف،  مبتـنی بر رفتـارشـناسی انـواع حـریـق
- مدیریت گسـترش حـریق، تحلیل خطـر و ارزیـابی مـواد و شـرایط خطرناک
- طراحی برنامه ایمن سازی و حفاظت تخریبی مبتنی بر رفتار حریق در حوادث
- شناخت رفتارحریق و برنامه ریزی پیشگیرانه در طراحی فضا، ساختمان و تاسیسات
- طـراحی برنامه اطـفاء بر اسـاس شـناخت رفتـار حریق در حوادث احتمـالی
- پیش بینی وانتخاب تجهیزات اطفاء در ساختارهای مختلف  و انواع حریق احتمالی
- شناخت روشها و فناوریهای نوین در پیشگیری و اطفاء انواع حریق در حوادث