چهارمین همایش سالانه انکولوژی اسفند 97

چهارمین همایش سالانه انکولوژی

Fourth annual oncology conference

چهارمین همایش سالانه انکولوژی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۷ تا ۳ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی گراش در شهر گراش برگزار گردید.