هفدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران تیر 97

هفدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران

Seventeenth Iranian Audiology Congress

هفدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران

هفدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷ تا ۷ تیر ۱۳۹۷ توسط انجمن شنوایی شناسی ایران در شهر تهران برگزار گردید.