تیر 99

در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


حوزه هاي شيمي 

شيمي معدني

شيمي تجزيه

شيمي فيزيك

شيمي آلي

نانوشيمي

شيمي هسته اي

شيمي محاسباتي

شيمي كاربردي

شيمي آلي-فلزي

شيمي كاتاليست

بيوشيمي معدني

تصفيه آب

بيوشيمي

شيمي محيط زيست

فيتوشيمي

شيمي پليمر

شيمي صنايع غذايي

شيمي رنگ، سراميك، چسب و ...

ژئو شيميمحورهاي :

1-      نانوكامپوزيت ها و پليمرها

2-      سنتز مواد آلي: از آزمايشگاه تا صنعت

3-      شيمي سبز و تصفيه آب و پساب

4-      نانو شيمي و دارو رساني

5-      كاتاليست ها و نانو كاتاليست ها: سنتز و كاربردها

6-      رنگ، چوب و چرم

7-      خودرو، دريا و هوا و فضا

8-      دارويي، آرايشي و بهداشتي

9-      مواد غذايي، گياهان دارويي و كشاورزي

10-  نفت، گاز و پتروشيمي

11-  الكتروشيمي صنعتي و خوردگي

12-  اسانس، فيتوشيمي، استخراج و جداسازي

13-  انرژي هاي نو و تجديد پذير

14-  مدل سازي، شبيه سازي و استاندارسازي

 

1زيست‌شناسي گياهي

فيزيولوژي گياهي، سيستماتيك و اكولوژي گياهي، سلولي و تكويني گياهي

۲زيست‌شناسي جانوري

فيزيولوژي جانوري، بيوسيستماتيك جانوري و اكولوژي جانوري، بافت‌شناسي

۳زيست‌شناسي سلولي و ملكولي

ژنتيك، بيوشيمي، بيوفيزيك و ميكروبيولوژي

۴زيست‌شناسي كاربردي

بيوتوريسم، زيست شناسي و توسعه تجارت ملي، زيست شناسي و كارآفريني، حفاظت از تنوع زيستي و حفظ محيط زيست، كاركردهاي تنوع زيستي با محوريت جنگلهاي هيركاني، اتنوبوتاني و

۵فناوريهاي نوين در زيست شناسي

بيوتكنولوژي، نانو بيوتكنولوژي، بيوتكنولوژي پزشكي، بيوانفورماتيك، ومقالات پذیرش شده در