دومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور مهر 91

دومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور

The 2nd Biology Conference of Payam Noor University

دومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۱ تا ۱۵ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه پیام نور تهران در شهر تهران برگزار گردید.


 • محورهای همایش
 • زیست شناسی گیاهی زیست شناسی جانوری
 • زیست شناسی تکوینی گیاهی زیست شناسی تکوینی جانوری
 • سیستماتیک گیاهی سیستماتیک جانوری
 • فیزیولوژی گیاهی فیزیولوژِی جانوری
 • اکولوژی بیوشیمی
 • محیط زیست ژنتیک
 • بیوانفورماتیک زیست شناسی سلولی مولکولی
 • بیولوژی دریا میکروبیولوژی
 • دام و آبزیان بیوفیزیک
 • بیوتکنولوژی نانوبیوتکنولوژی