دومین کنگره علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان اسفند 95

دومین کنگره علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان

2nd National Congress on Medical Basic Sciences and Knwlede-based production

دومین کنگره علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان

دومین کنگره علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ تا ۶ اسفند ۱۳۹۵ توسط جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محور های کنگره 
تولید دانش بنیان فرصت ها، تهدید ها، فرازها و فرودها
تولید دانش بنیان در حوزه آزمایشگاه و تشخیص
تولید دانش بنیان در حوزه درمان (با تاکید بر داروهای گیاهی)
 
پانل ها
چالش های پیش روی تولید دانش بنیان
تجربه های موفق در تولید دانش بنیان ( از ایده تا محصول )
تجارب تولید دانش بنیان در حوزه درمان