دومین کنگره بین المللی کنترل سرطان اردیبهشت 98

دومین کنگره بین المللی کنترل سرطان

Second International Congress on Cancer Control

دومین کنگره بین المللی کنترل سرطان در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهر تهران برگزار گردید.