سومین همایش مداخلات پیچیده قلبی

سومین همایش مداخلات پیچیده قلبی

3rd Symposium on Complex Cardiac Interventions

سومین همایش مداخلات پیچیده قلبی

سومین همایش مداخلات پیچیده قلبی در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ تا ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی فارس در شهر شیراز برگزار گردید.


 

محورهای همایش

Acute coronary syndrome (ACS)

ST-Segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI)

Multi vessel PCI

Calcified and Hard Lesion

Peripheral Intervention (Iliofemoral and BTK)

  Carotid and Intracranial Intervention

Endovascular aneurysm repair (EVAR) and thoracic endovascular aortic/aneurysm repair (TEVAR)

Left Main Percutaneous Coronary Intervention (LM PCI)

  Bifurcation lesion

  Chronic Total Occlusion (CTO) Lesion

Congenital heart disease (ASD,CoA,PDA)

Complication During Interventional Procedures