بهمن 98

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط در شهر قشم برگزار گردید.


محور اصلي كنگره

تازه هاي اعصاب كودكان
  
ساير محورهاي كنگره
 اپي لپسي :تشخيص ودرمان 
 نوروماسكولار و افق هاي درماني جديد 
 نوروايمونولوژي و بيماريهاي دميلينيزان اكتسابي 
بيمار هاي نورو متابوليك و نوروژنتيك درمان پذير 
 نوروفارماكولوژي و آينده پيش روي داروهاي نورولوژيك 
نوروفيزيولوژي باليني و الكترو انسفالگرافي 
كاربرد سلولهاي بنيادي در نورولوژي كودكان  
نوروواسكولار و مداخلات درماني در سكته مغزي كودكان 
اختلالات عصبي تكاملي و چالشهاي موجود
نورواونكولوژيمقالات پذیرش شده در