بهمن 97

در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهاي كنگره:

۱. توانبخشي قلبي معيار پيشگيري اوليه و ثانويه

۲.كنترل عوامل خطر بيماريهاي قلبي

۳.رويكرد تخصصي توانبخشي قلبي در جمعيت هاي هدف بيماري هاي قلبي

۴. تجويز ورزش و فعاليت در بيماران قلبي

۵.تغذيه مناسب در كنترل عوامل خطر.

۶.ترك اعتياد در بيماران قلبي.

۷.كنترل عوامل خطر روانشناختي

۸.چالش هاي خود كنترلي و برگشت به زتدگي نرمال در بيماران قلبي

۹.جنبه هاي ايمني و ارزيابي برنامه توانبخشي قلبي

۱۰.اصول و نحوه توانبخشي ريويمقالات پذیرش شده در