کنفرانس سلامت الکترونیک و کاربرد ICT در پزشکی ایران مهر 87

کنفرانس سلامت الکترونیک و کاربرد ICT در پزشکی ایران

eHealth and Medical ICT application in Iran

کنفرانس سلامت الکترونیک و کاربرد ICT در پزشکی ایران در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۷ تا ۲۵ مهر ۱۳۸۷ توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.


 محورهای تخصصی کنفرانس
    * داده کاوی و کشف دانش پزشکی
    * بیوانفورماتیک پزشکی
    * آموزش و دوره های بازآموزی الکترونیکی در پزشکی
    * پزشکی و جراحی از راه دور در پزشکی
    * واقعیت مجازی و کاربرد تشخیصی- درمانی
    * سلامت الکترونیکی در ایران
    * سیستمهای تشخیصی- درمانی همراه
    * شبکه‌های الکترونیکی بهداشتی- درمانی و اورژانس
    * اخلاق، استاندارد و اقتصاد پزشکی