مهر 97

در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهاي كنگره:

*سندروم هاي شايع سالمندي و مديريت آن

*مديريت چند دارويي در سالمندي

*بيماري هاي شايع و مزمن سالمندي

*تازه ها در حيطه طب سالمندي

*دمانس و مديريت آن در سالمندان

*آلزهايمر و روشهاي تشخيصي و غربالگري آن

*تغييرات طبيعي در سالمندي و سالمندي موفق

*مدل هاي مراقبتي سالمندان

*جنبه هاي رواني – اجتماعي زندگي سالمندان

*اصول تغذيه در سالمندي

*توانبخشي در سالمندي

*مديريت اختلالات رواني و رفتاري در آلزهايمرمقالات پذیرش شده در