دوازدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران بهمن 96

دوازدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران

12th Annual Congress on Emergency Medicine

دوازدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران

دوازدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۶ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ توسط انجمن علمی طب اورژانس ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:

تازه های شوک، احیاء و مراقبتهای ویژه
برخورد با تروما , پیشگیری و پیشگویی آسیبها
کاریرهای سونوگرافی و تصویر برداری در اورژانس
مسائل قانونی در اورژانس
آموزش و پژوهش در بخش اورژانس
برخورد با مسمومیتها در اورژانس
برخورد با اورژانسهای محیطی
اورژانس پیش بیمارستانی
مدیریت بخش اورژانس
اورژانسهای داخلی و قلب
اورژانسهای اطفال
اورژانسهای جراحی
برخورد با انواع حوادث تروریستی و مدیریت بحران
اخلاق حرفه ای در اورژانس
ارایه بخش اعظم مطالب بصورت PMP در سالن اصلی و فرعی
اداره راه هوایی
تریاژ
حوادث حاد عروقی مغز
شرح حال گیری و مهارت های ارتباطی در بخش اورژانس