دوازدهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم آبان 97

دوازدهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

12th International Congress on Endocrine Disorders and Metabolism

دوازدهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

دوازدهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.