شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گوش،گلو،بینی،سر و گردن ایران آذر 97

شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گوش،گلو،بینی،سر و گردن ایران

16th International Congress of Society of

شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گوش،گلو،بینی،سر و گردن ایران

شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گوش،گلو،بینی،سر و گردن ایران در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۷ تا ۹ آذر ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران در شهر تهران برگزار گردید.