همایش اورژانس های جراحی و زخم مهر 97

همایش اورژانس های جراحی و زخم

Surgical and Ultrasound Emergency Congress

همایش اورژانس های جراحی و زخم

همایش اورژانس های جراحی و زخم در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۲ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی ارتش و اداره بهداشت و درمان نهاجا، بیمارستان بعثت در شهر تهران برگزار گردید.