نوزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران مهر 98

نوزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

19th international congress of iranian acadeny of periodontology

نوزدهمین کنگره بین المللی  انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

نوزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۸ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی پریودنتولوژی ایران در شهر تهران برگزار گردید.