اسفند 98

در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۸ تا ۹ اسفند ۱۳۹۸ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


نظر به اينكه در شرايط فعلي نياز است كليه دست اندركاران بهداشت و درمان كشور براي خدمت رساني در خصوص بيماري كرنا در محل خدمت خود با آمادگي كامل حضور داشته باشند پس از مشورت و هماهنگي هاي لازم، برگزار كنندگان كنگره قلب و عروق كه پذيراي چند هزار نفر از متخصصين و پرستاران رشته هاي قلب و عروق هستند تصميم گرفتند اين كنگره عينا در اولين فرصت ممكن سال بعد و با برنامه فعلي برگزار گردد.مقالات پذیرش شده در