خرداد 86

در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۶ تا ۱۰ خرداد ۱۳۸۶ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در