کنگره کنترل ورم پستان در گاوهای شیری ایران مهر 92

کنگره کنترل ورم پستان در گاوهای شیری ایران

Congressional control of mastitis in dairy cows in Iran

کنگره کنترل ورم پستان در گاوهای شیری ایران در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۲ توسط دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز در شهر تبریز برگزار گردید.


اهداف کنگره:

- مبادله آخرین اطلاعات و دستاوردهای علمی بدست آمده بین متخصصین کشور
- برقراری هر چه بیشترارتباطات علمی بین متخصصان ورم پستان درگاوهای شیری
-  آشنایی با آخرین تکنولوژی های پیشرفته در زمینه پیشگیری و کنترل ورم پستان در گاوهای شیری
- تبین برنامه ها و سیاست های آتی در زمینه کنترل ورم پستان و تولید شیر سالم

 

 

محورهای کنگره:

ورم پستان واگیردارگاوهای شیری
- ورم پستان استافیلوکوکی
- ورم پستان استرپتوکوکی
- ورم پستان   قارچی
- ورم پستان مایکوپلاسمایی

ورم پستان محیطی گاوهای شیری
- ورم پستان کلیفرمی
- ورم پستان استرپتوکوکی
- ورم پستان های اتفاقی
- نقش بستر در ورم پستان
- اهمیت ماشین های شیردوشی

ورم پستان در تلیسه ها (پیشگیری و کنترل)

 

دبیر علمی: دکتر رضا اسدپور
دبیر اجرایی: دکتر حسین حملی