همایش سراسری تازه ها و چالشهای گوارش، کبد و تغذیه کودکان آذر 95

همایش سراسری تازه ها و چالشهای گوارش، کبد و تغذیه کودکان

همایش سراسری تازه ها و چالشهای گوارش، کبد و تغذیه کودکان در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۵ تا ۵ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.


 محور اصلی:     
- بیماریهای گوارش و کبد کودکان    
- بیماری های الرژیک گوارشی    
- تغذیه و سوء تغذیه    
- جنبه های جراحی بیماری های گوارش و کبد کودکان