بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن مرداد 98

بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن

The 24th International Conference on Safe Communities (ICSC-24)

بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن

بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ تا ۳ شهریور ۱۳۹۸ توسط مرکز بین المللی حمایت از جوامع ایمن در شهر تبریز برگزار گردید.


محورهای کنگره 

 • 1.مدیریت ایمنی راه
 • 2.ایمنی زیر ساخت ها و راه
 • 3.وسایل نقلیه ایمن
 • 4.ایمنی کاربران راه
 • 5.خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در حوادث ترافیکی
 • 6.ثبت مصدومیت های ترافیکی
 • 7.جامعه ایمن و ایمنی ترافیک: چالش ها و راهکارها
 • 8.جامعه ایمن در کشورهای درحال توسعه
 • 9.ارزشیابی برنامه ها در جامعه ایمن
 • 10.آینده نگاری در ارتقای ایمنی
 • 11.ایمنی گروههای آسیب پذیر
 • 12.ثبت مصدومیت ها
 • 13.ارتقای ایمنی مبتنی برشواهد
 • 14.پیشگیری از خشونت و خودکشی
 • 15.پیشگیری از سوختگی
 • 16.ایمنی کودکان در بحران های بین المللی
 • 17.ایمنی شغلی
 • 18.سایر موضوعات مرتبط