بیست و هشتمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران دی 98

بیست و هشتمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران

the 28th iranian congress on infectious diseases and tropical medicine

بیست و هشتمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران

بیست و هشتمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۸ تا ۲۵ دی ۱۳۹۸ توسط انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری ایران و انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور در شهر تهران برگزار گردید.


نظریه ها،مکاتبات و رویکردها درمشاوره توانبخشی
ابزار و سنجش ارزیابی در مشاوره توانبخشی 
آسیب های نوپدید در حیطه مشاوره توانبخشی
مهارتها،نگرش ها و الزام های حرفه ای مشاوره توان بخشی(صلاحیت های حرفه ای مشاوره توان بخشی)
نقش رسانه در گسترش مشاوره توانبخشی 
جایگاه و نقش مشاوره توانبشی در تیم سلامت