دی 97

در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۷ تا ۲۱ دی ۱۳۹۷ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهاي كنگره:

  • مديريت در بخش هاي مراقبت ويژه
  • روش هاي تشخيصي و آزمايشگاهي در بيماران بد حال
  • پيشگيري از عوارض و تخمين پيش آگهي بيمارن بد حال
  • درمان مناسب و personalized medicine در بيمارن بد حال
  • علوم نوين و فناوري هاي همگرا در مراقبت هاي ويژه
  • اخلاق پزشكي و پزشكي قانوني
  • تصوير برداري پزشكي در بيمارن بد حال و اقدامات مداخله ايي
  • آموزش و پژوهش در مراقبت هاي ويژه
  • علم مراقبت هاي ويژه و آينده


مقالات پذیرش شده در