هشتمین کنگره تغذیه ایران شهریور 83

هشتمین کنگره تغذیه ایران

8th Iranian Nutrition Congress

هشتمین کنگره تغذیه ایران در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۳ تا ۱۹ شهریور ۱۳۸۳ توسط انجمن تغذیه ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره تغذیه ایران