اسفند 98

در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۸ تا ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهاي همايش

تحقيقات مشترك آسيب شناسي دهان با ساير رشته اي دندانپزشكي 
موارد نادر /جالب/چالشيمقالات پذیرش شده در