بیست و دومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران مرداد 98

بیست و دومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

22th National Congress of the Iranian Optical Scientific Society

بیست و دومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

بیست و دومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ توسط انجمن اپتومتری ایران و تشکل های اپتومتری سراسر کشور و گروه اپتو متری دانشگاه های علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی، مشهد، زاهدان در شهر تهران برگزار گردید.


محور های کنگره

اپتومتری کودکان و آمبلیوپی

اپتومتری افراد مسن و کم بینایی

دید دوچمشی

قرینه و لنز های تماسی 

پریمتری و نرواپتومتری 

پاراکلینیک بینایی

الکتروفیزلوژی بینایی

ساخت تخصصی عینک طبی