دومین کنگره بین المللی و بیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران اردیبهشت 97

دومین کنگره بین المللی و بیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران

The 2nd International Congress and the 29th Annual Congress of the Iranian Physiotherapy Association

دومین کنگره بین المللی و بیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران

دومین کنگره بین المللی و بیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی فیزیوتراپی ایران در شهر تهران برگزار گردید.