هفتمین کنگره بین المللی انجمن علمی راینولوژی ایران آذر 98

هفتمین کنگره بین المللی انجمن علمی راینولوژی ایران

7th International Rhinology & Facial Plastic Surgery Congress

هفتمین کنگره بین المللی انجمن علمی راینولوژی ایران

هفتمین کنگره بین المللی انجمن علمی راینولوژی ایران در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۸ تا ۸ آذر ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی راینولوژی ایران در شهر تهران برگزار گردید.