بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران خرداد 98

بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران

The 27th Annual Congress of Iranian Society of Iranian Surgeons

بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران

بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ تا ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط انجمن جراحان کودکان ایران و مرکز تحقیقات جراحی کودکان شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:

اپیدمیولوژی و پیشگیری از:

تروما در کودکان

ترومای سرو گردن

ترومای قفسه سینه

ترومای شکم

ترومای اندام و بافت نرم

ترومای دستگاه ادراری تناسلی

آسیب های هنگام تولد

آسیب حین درمان

سوختگی ها

کودک آزاری

بلع و آسپیراسیون جسم

خارجی یا مواد سوزاننده