بیست و هشتمین کنگره انجمن جراحان کودکان ایران اردیبهشت 99

بیست و هشتمین کنگره انجمن جراحان کودکان ایران

28th annual congress of iranian society of pediatric surgeons

بیست و هشتمین کنگره انجمن جراحان کودکان ایران

بیست و هشتمین کنگره انجمن جراحان کودکان ایران در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ تا ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط انجمن جراحان کودکان ایران در شهر تهران برگزار گردید.


موضوعات:
ریفلاکس اداری 
اکستروفی مثانه
مگااورتر هیدرونفروز 
اختلالات فوتکسیون مثانه
عدم نزول بیضه
ختنه
اختلالات تکاملی دستگاه تناسلی 
هیپوسپادیاز 
پرستاری در اولوژی کودکان