هفدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران شهریور 97

هفدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران

The 17th annual conference of the Iranian Association of Pharmacists

هفدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران

هفدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۷ تا ۳ شهریور ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی داروسازان ایران در شهر تهران برگزار گردید.