اسفند 92

در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ توسط در شهر جهرم برگزار گردید.


محورهاي همايش:

- ميكروبيولوژي پايه و عمومي
- ميكروبيولوژي مولكولي و بيوتكنولوژي ميكروبي
- ميكروبيولوژي كاربردي و صنعتي
- ميكروبيولوژي مواد غذايي
- ميكروبيولوژي باليني و پزشكي
- ميكروبيولوژي محيطي
- ميكروبيولوژي دامپزشكي
- ميكروبيولوژي گياهي
- انگل شناسي وقارچ شناسي پزشكي
- ايمني شناسيمقالات پذیرش شده در