بهمن 98

در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۸ تا ۴ بهمن ۱۳۹۸ توسط در شهر شیراز برگزار گردید.


محور هاي پزشكي

جراحي عمومي
جراحي سرطان
جراحي پلاستيك
درماتولوژي
راديوآنكولوژي
هماتولوژي آنكولوژِي
پاتالوژيمقالات پذیرش شده در