اردیبهشت 97

در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهاي همايش:

  •     ارتقاي كيفيت مراقبت پرستاري: تضمين كيفيت و مميزي باليني
  •     اخلاق گرايي در خدمات سلامت
  •     صلاحيت هاي حرفه اي در پرستاري
  •     ارزشيابي شايستگي مديران پرستاري
  •     فناوري اطلاعات و اعتباربخشي

 مقالات پذیرش شده در