همایش سراسری جامعه سالم با مشارکت پرستار و ماما مهر 87

همایش سراسری جامعه سالم با مشارکت پرستار و ماما

همایش سراسری جامعه سالم با مشارکت پرستار و ماما در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۷ تا ۲۵ مهر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان در شهر اصفهان برگزار گردید.


محورهای ارائه مقاله

1– مدیریت بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی شامل ( سیاست گزاری ، برنامه ریزی ، اجرا ، ارزشیابی )
2 – شیوه های نوین آموزش پرستاری و مامائی ( مبتنی بر شواهد - مبتنی بر جامعه)
3 – پیشگیری و درمان بیماریهای جسمی ، روانی و اجتماعی شامل ( تشخیص زودرس – روشهای تشخیصی نوین و روشهای درمانی نوین )
4 – مراقبت های پرستاری و مامائی نوین
5 – بازتوانی جسمی ، روانی و اجتماعی
6 – ارتقاء سلامت در گروه های آسیب پذیر ( کودکان ، مادران، سالمندان و... )