ششمین کنگره بین المللی فناوری های نوین آزمایشگاهی مهر 97

ششمین کنگره بین المللی فناوری های نوین آزمایشگاهی

Sixth International Congress of Modern Laboratory Technologies

ششمین کنگره بین المللی فناوری های نوین آزمایشگاهی

ششمین کنگره بین المللی فناوری های نوین آزمایشگاهی در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران و دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن تامین کنندگان تجهیزات آزمایشگاه و فرآورده هـای آزمایشگاه طبی کشور در شهر تهران برگزار گردید.


بر کسی پوشیده نیست که آزمایشگاه های پزشکی به عنوان یکی از ارگان های نظام سلامت جایگاه ارزشمندی در پیگیری و تشخیص و درمان دارد که با پیشرفت روز افزون علوم بهداشتی و پزشکی خدمات آزمایشگاهی پیوسته ارتقاء یافته است .

ششمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی فناوری های نوین در قالب هشت محور علمی و تشکیل کارگاهی آموزشی و بخش ارائه پوستر ها برگزار میشود. امید با تبادل اندیشه ها و دیدگاهها و انتقال تجربیات و راهکاری نوین در کارائی و ارتقا خدمات آزمایشگاهی و هموار ساختن نیل به اهداف عالیه نظام سلامت گام بردارد .   

در نتیجه جا دارد از دبیران علمی و اجرائی کنگره و تیم همراه آنان وانجمن های آزمایشگاهی کشور، مراکز علمی دانشگاهی و کارشناسان محترم آزمایشگاه مرجع سلامت تشکر و قدردانی نماییم .

محورهای کنفرانس

  • چالش های اخلاق در فناوری های نوین آزمایشگاهی
  • نقش آزمایشگاه در فناوری های سلولی و پزشکی بازساختی
  • فناوری نوین فلوسایتومتری
  • TQMو فناوری های مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی
  • فناوری های نوین میکروبیولوژی در تشخیص سریع پاتوژن های مقاوم میکروبی
  • فناوری نوین در تشخیص, پایش و کنترل بیماری های خونی
  • کاربرد های آزمایشگاهیNGS
  • ایرانوم در آزمایشگاه