بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق شهریور 97

بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

The 20th International Congress on Cardiovascular Diseases

بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ توسط انجمن آترواسکلروز ایران در شهر تهران برگزار گردید.