بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق مرداد ۱۳۹۹

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

پوستر بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ توسط ، انجمن علمی آترو اسکروز ایران انجمن علمي آترو اسكلروز ايران در شهر تهران برگزار گردید.