بیست و ششمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران اردیبهشت 98

بیست و ششمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران

26TH INTERNATIONAL CONGRESS OF NEUROLOGY AND CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY OF IRAN

بیست و ششمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران

بیست و ششمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط انجمن متخصصان مغز و اعصاب ایران در شهر تهران برگزار گردید.