هفتمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت افسردگی آذر 96

هفتمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت افسردگی

7th National Conference on Health Promotion and Challenges Focusing on Depression

هفتمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت افسردگی

هفتمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت افسردگی در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۶ تا ۳ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شهر ساری برگزار گردید.


هفتمین همایش راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت افسردگی در روزهای 2 و 3 آذرماه 1396 توسط دانشگاه علوم پزشکی وخدمات  بهداشتی و درمانی مازندران و معاونت تحقیقات و فناوری با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی و مراکز تحقیقاتی این دانشگاه برگزار خواهد شد

هــدف کلــی همایش: 

راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت افسردگی و رویکرد جامع و جامعه محور در مدیریت افسردگی.

 

هدف اختصاصی همایش

آشنایی با افسردگی در جهان و ایران – آشنایی با رویکرد زیستی، روانی و اجتماعی در افسردگی، آشنایی فراگیران با افسردگی در همبودی با بیماری های جسمی و اختلالات روانپزشکی، آشنایی فراگیران با علل خودکشی، آشنایی فراگیران با نگرشهای روانشناختی در افسردگی، آشنایی فراگیران با نقش شبکه های اجتماعی و رسانه ها در افسردگی، آشنایی فراگیران با افسردگی در کودکان و  نوجوانان و جوانان، آشنایی فراگیران با مدیریت افسردگی در دوران باروری و فرزند پروری، آشنایی فراگیران با افسردگی در دیدگاه روان پزشکی فرهنگی.