سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران آذر 95

سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران

سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران

سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ توسط مرکز پژوهشی زمین کاو در شهر تهران برگزار گردید.


برگزاری نشست ها و همایش های دانش محور، ضمن ایجاد بستری جهت اطلاع پژوهشگران و نخبگان از جدیدترین یافته های علمی سبب اغنای روحیه جستجوگری، اعتلای فرهنگ پژوهش، شناسایی معضلات و تنگناها و ارائه راه حل به منظور رفع آنها می شود که این امر در نهایت منجر به برنامه ریزی های بهتر برای توسعه علمی و فرهنگی کشورمان خواهد گردید. همچنین نظر به اینکه ابتدایی ترین نیاز بشر غذا و قاعدتاً محصولات کشاورزی و فعالیت های بیولوژیکی است و در راستای خود کفا شدن کشور نیاز به انتشار روش های علمی در این زمینه بیش از پیش احساس میشود. جهت دستیابی به اهداف مذکور، «مرکز پژوهشی زمین کاو» در نظر دارد با مشارکت و حمایت دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهای علمی و تحقیقاتی کشور، « سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران » را در تاریخ 30 آذر ماه ۱۳۹5 در استان تهران برگزار نماید.

 

محورهای کنفرانس:

- علوم جانور شناسی
-علوم گیاهی و کشاورزی
-علوم سلولی و مولکولی
-ژنتیک
-بیوتکنولوژی - نانوبیوتکنولوژی
-میکروبیولوژی
-علوم آزمایشگاهی
-بهداشت محیط
-بیوشیمی - بیوفیزیک
-بیوانفورماتیک
-بیولوژی دریا- دام و آبزیان
-مهندسی محیط زیست
-علوم زمین شناسی
- تربیت بدنی و علوم ورزشی