دومین سمپوزیوم بیماری های اعصاب و سلول های بنیادی

دومین سمپوزیوم بیماری های اعصاب و سلول های بنیادی

2nd Symposium on Neurological Diseases and Stem Cell

دومین سمپوزیوم بیماری های اعصاب و سلول های بنیادی

دومین سمپوزیوم بیماری های اعصاب و سلول های بنیادی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران و ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی در شهر تهران برگزار گردید.