ششمین همایش سراسری و اولین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی خرداد 87

ششمین همایش سراسری و اولین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی

The Sixth National and the First Regional Congress on Parasitology and Parasitic Diseases

ششمین همایش سراسری و اولین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۸۷ تا ۹ خرداد ۱۳۸۷ توسط موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و انجمن انگل شناسی ایران در شهر کرج برگزار گردید.


محورهای اصلی همایش

1- آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در موضوعات مرتبط با انگل شناسی شامل اپیدمیولوژی، روشهای تشخیص، تاکسونومی ، ایمنی شناسی، فیزیولوژی ، فارماکولوژی ، هیستوپاتولوژی ، بالینی و ... مربوط به تک یاخته و کرمهای بیماریزای انسان و دام.
2- آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در موضوعات مرتبط با حشره شناسی شامل اپیدمیولوژی، تشخیص، تاکسونومی ، مبارزه و ... مربوط به بند پایان بیماریزا در انسان و دام.
3- آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در موضوعات مرتبط با قارچ شناسی شامل اپیدمیولوژی، تشخیص، ایمنی شناسی ، تاکسونومی ، و ... انسان و دام.
4- بیماریهای انگلی مشترک انسان و دام.
5- مدیریت پیشگیری ، کنترل و درمان بیماریهای انگلی و قارچی