چهارمین کنگره سراسری نورماسکولار ایران مهر 97

چهارمین کنگره سراسری نورماسکولار ایران

The 4th National Congress of Iran

چهارمین کنگره سراسری نورماسکولار ایران

چهارمین کنگره سراسری نورماسکولار ایران در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۷ تا ۶ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز و انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران در شهر تبریز برگزار گردید.