اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی اسفند ۱۴۰۰

اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی

پوستر اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی

اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه محقق اردبیلی ، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی