کنگره میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران مهر 97

کنگره میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران

26th Iranian Annual Congress of Orthopedic Surgeons

کنگره میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران

کنگره میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی بابل، انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران و پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید.