چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی فروردین 99

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی

fourth spring ophthalmology meeting

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ تا ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ توسط گروه ها و مراکز تحقیقات چشم و انجمن چشم پزشکی ایران،دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محور همایش

پیشرفت ها و چالش ها در چشم پزشکی