چهارمین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران آبان 97

چهارمین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

Fourth National Congress on the Development of Medical and Reconstructive Medical Engineering in Iran

چهارمین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

چهارمین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:

 • سیستم عصبی
 • پوست و دستگاه پوششی
 • دستگاه عضلانی - اسکلتی
 • دستگاه تنفسی
 • دستگاه گوارش
 • دستگاه ادراری - تناسلی
 • دستگاه قلبی - عروقی
 • دستگاه بینایی
 • بیولوژی سلول‌های بنیادی
 • مواد زیستی
 • تجاری‌سازی
 • اخلاق