فروردین 92

در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۲ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهاي كنگره:

- آزمايشگاه و بالين: آزمايشگاه و ترومبوفيلي
- آموزش علوم آزمايشگاهي (چالش ها و راهكارها)
- اخلاق (حقوق متقابل)
- تضمين كيفيت و اعتباربخشي
- آزمايشگاه و مديريت منابع
- آزمايشگاه و بالين: آزمايشگاه و بيماري هاي روماتولوژيك
- آزمايشگاه و بالين: آزمايشگاه و بيماري هاي قلبي
- آزمايشگاه و بالين: آزمايشگاه و عفونت هاي چشم
- سلامت خانواده و آزمايشگاه (اهميت غربالگري) 
- آزمايشگاه و بالين: آزمايشگاه و بدخيمي هاي دستگاه گوارش
- مايكوباكتريوم هاي غير توبركلوزي و سل خارج ريوي
- آزمايشگاه، پرستار، بالين (تعامل تيم سلامت در حوزه آزمايش گاه)
- پژوهش هاي علوم آزمايشگاهي  (ديابت)
- پژوهش هاي علوم آزمايشگاهي  (ميكروب)
- پژوهش هاي علوم آزمايشگاهي  (بيوشيمي)
- پزشك خانواده و نظام ارجاعمقالات پذیرش شده در